Naše služby

U nás ponúkame fullservis. Od prvotnej spoločnej komunikácie, cez analýzu a prípravu projektu, až po projektový manažment, administráciu a finálne zdokladovanie projektu.

Poradenské a konzultačné služby:

 • Bezplatné poradenské a konzultačné služby v oblasti grantov a dotácií z EÚ a ŠR
 • Poskytovanie informácií o nových výzvach na predkladanie žiadostí

Príprava a vypracovanie projektu:

 • Vypracovanie projektu a projektovej dokumentácie vrátane žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane vypracovania povinných príloh, analýz a štúdií.
 • Kontrola formálnej správnosti projektu a následná komunikácia s príslušným riadiacim orgánom až po podpis zmluvy o NFP.

Implementácia projektu:

 • Komplexné služby v procese realizácie aktivít projektu až po ukončenie realizácie, vrátane finálnej dokumentácie.
 • Asistencia pri riadení projektových činností.
 • Monitorovanie procesu realizácie aktivít projektu.

Oblasti čerpania pomoci

Prinášame krátky prehľad oblastí z ponuky eurofondov a grantov. Ak máte vybratú oblasť, pomôžeme Vám s prípravou a realizáciou projektu.

 • Operačný program Výskum a inovácie zastrešujú nasledovné inštitúcie:

  ·       Ministerstvo hospodárstva SR – Podpora inovácií, výskumu a vývoja v podnikoch, komplexná podpora malých a stredných podnikov.
  ·       Výskumná agentúra – Podpora výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom spolupráce a vytvárania prepojení a synergií medzi výskumnými inštitúciami, akademickou a podnikateľskou sférou.
  ·       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – podpora vedy a výskumu s celonárodným dopadom.

 • Operačný program Ľudské zdroje zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  Dotácie z tohto operačného programu prioritne smerujú do nasledovných oblastí:

  • Vzdelávanie – zvyšovanie kvality vzdelávania na úrovni základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, ale aj v oblasti celoživotného vzdelávania
  • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí – zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti a zlepšovanie pozície mladých ľudí na trhu práce
  • Zamestnanosť – zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, a zlepšovanie ich pozície na trhu práce. Cieľom tejto prioritnej osi je samozrejme aj zlepšenie podmienok uchádzačov o zamestnanie pre zosúladenie ich pracovného a rodinného života, zlepšenie ich kvality života a zníženie horizontálnej
  • Sociálne začlenenie – zvýšenie podielu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a zraniteľných osôb
  • Integrácia marginalizovaných rómskych komunít – zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít vrátanie zvyšovanie ich finančnej gramotnosti, a zdravotnej starostlivosti a hygieny.
  • Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • Operačný program Kvalita životného prostredia zastrešuje aktivity v oblasti financovania trvalo udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, pričom táto priorita pokrýva aktivity z troch tematických cieľov:

  ·       Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
  ·       Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika.
  ·       Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov.
  ·       Nakladanie s odpadom – zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania

 • Dotácie a granty v oblasti operačného programu rozvoja vidieka, grantov Poľnohospodárskej platobnej a agentúry a Environmentálneho fondu sú smerované na nasledovné oblasti:

  ·       Zvyšovanie efektivity všetkých výrobných faktorov a dosahovanie nárastu pridanej hodnoty podnikov v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.
  ·       Usporiadanie vlastníctva, konsolidácia pôdy a zlepšenie infraštruktúry.
  ·       Podpora predaja domácej produkcie cez odbytové organizácie výrobcov a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov.
  ·       Rast pridanej hodnoty zvyšovaním kvality domácej poľnohospodárskej produkcie a stimuláciou živočíšnej výroby.
  ·       Prevencia pred negatívnymi dôsledkami povodní, s negatívnym dopadom na potenciál poľnohospodárskej výroby a zvýšenie vodozádržnej kapacity územia.
  ·       Zvýšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie podielu využívania OZE
  ·       Eliminácia odpadov a adaptácia pôdohospodárstva na zmeny klímy.
  ·       Posilnenie vedomostnej základne, transferu znalostí a inovačnej výkonnosti a spolupráce poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ktorá podporí vývoj nových produktov, postupov a technológií.
  ·       Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.
  ·       Zachovanie biodiverzity a zvýšenie environmentálnej výkonnosti podpôr na ochranu biodiverzity.
  ·       Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou a zachovanie kvality vôd.
  ·       Prevencia proti prírodným katastrofám v lesoch, posilnenie ochrannej funkcie lesov a obnova po prírodných katastrofách.
  ·       Vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku.
  ·       Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia.
  ·       Rozvoj IKT vo vidieckych obciach.

 • ·       Cieľom horizontálnej priority MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Podpora MRK je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o naše služby alebo profesionálnu konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

  Your Name *

  Your Email *

  Your message

  Naše webové stránky používajú cookies služieb tretích strán. Definujte svoje predvoľby ochrany osobných údajov alebo súhlaste s používaním súborov cookies.
  Ochrana súkromia